WHT
Podatek u źródła (ang. withholding tax – WHT) to zryczałtowany podatek dochodowy uregulowany w ustawach o CIT i PIT.
Wiele problemów podatnikom nastręcza „odwrócona” konstrukcja WHT, bowiem polski podmiot pełni w nim funkcję płatnika a ewentualny obowiązek poboru WHT nie jest związany z uzyskaniem należności (osiągnięciem przychodu lub dochodu), ale zasadniczo z wypłatą należności na rzecz nierezydenta (tj. podmiotu zagranicznego) przez podmiot polski.
Dodatkowo, skalę problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących podatku u źródła zwiększa szeroko interpretowany przez polskie organy podatkowe obowiązek dochowania należytej staranności.
W związku z powyższym, Zespół QAPITALIA oferuje wsparcie przedsiębiorców w realizacji obowiązków związanych z WHT, polegające w szczególności na:
przeprowadzaniu kompleksowych przeglądów podatkowych z perspektywy identyfikacji transakcji mogących wywoływać obowiązki w WHT,
przeprowadzaniu audytów w zakresie realizowanej przez przedsiębiorców sprawozdawczości związanej z podatkiem u źródła,
analizie konkretnych transakcji z perspektywy obowiązków związanych z WHT,
wprowadzaniu zindywidualizowanych procedur związanych z poborem WHT (między innymi procedury należytej staranności),
przygotowywaniu projektów oświadczeń o rzeczywistym właścicielu należności,
sporządzaniu wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, lub o wydanie interpretacji indywidualnej,
występowaniu o zwrot nadpłaconego podatku u źródła,
wsparciu i reprezentowaniu Klienta w toku czynności sprawdzających, kontroli i postepowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Nasze usługi