TP
Problematyka cen transferowych dotyczy wszystkich podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi. Warto mieć także na uwadze, że rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi są coraz częściej przedmiotem skrupulatnych i efektywnych kontroli ze strony fiskusa. Zadania podatnikom nie ułatwiają częste zmiany regulacji dotyczących transfer pricing, niejednoznaczność przepisów oraz szeroki zakres obowiązków formalnych związanych z dokumentacją cen transferowych.
W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku zespół QAPITALIA oferuje kompleksowe wsparcie związane z podatkowym aspektem cen transferowych. Nasze usługi w zakresie transfer pricing obejmują m. in.:
wsparcie w procesie identyfikacji powiązań w rozumieniu prawa podatkowego;
analizę obowiązku sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, analizę obowiązku raportowania CBC;
sporządzanie kompleksowej, zgodnej z polskimi regulacjami, lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych dla wszystkich typów transakcji (w tym przygotowanie informacji TPR);
przygotowywanie dokumentacji dotyczącej działań restrukturyzacyjnych;
audyt posiadanej dokumentacji cen transferowych z punktu widzenia jej kompatybilności z polskimi regulacjami;
audyt stosownych cen transferowych;
przygotowywanie analiz cen transferowych w celu ustalenia bądź weryfikacji rynkowego poziomu wynagrodzenia dla wszystkich typów transakcji;
opracowywanie lub weryfikacja polityki cen transferowych;
➔  ustalanie wiarygodnej metodologii rozliczeń dla skonkretyzowanych transakcji;
kompleksowe wsparcie w procesie mającym na celu uzyskanie decyzji o uprzednim porozumieniu cenowym (APA);
przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych;
reprezentowanie podatników w trakcie czynności sprawdzających, kontroli, postępowań podatkowych i sądowych w zakresie cen transferowych;
wsparcie przy korektach cen transferowych (tp adjustment);
doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z rozwiązań typu safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej oraz dla transakcji finansowych, a także weryfikacja prawidłowości stosowania wyżej wskazanych uproszczeń;
doradztwo w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych;
dostosowane do zapotrzebowania szkolenia z tematyki cen transferowych wraz z przekazaniem autorskich materiałów dydaktycznych.

Nasze usługi

dokonywanie przedprocesowej analizy stanu prawnego i faktycznego sprawy oraz zweryfikowanie indywidualnej sytuacji każdego Klienta
szacowanie czasu trwania sporu sądowego oraz określenie kosztów postępowania;
ustalanie strategii procesowej oraz taktyki w sprawie,
reprezentację Klientów w spotkaniach, negocjacjach, mediacjach;
sporządzanie korespondencji przedprocesowej oraz pism przygotowawczych i pism procesowych;
zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego przed: sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
➔  występowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
zapewnienie reprezentacji Klientów w procesach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, jak również w postępowaniach nieprocesowych (spadkowych, wieczystoksięgowych i in.)