Procedury
podatkowe
W związku ze znacznym stopniem skomplikowania polskich regulacji dotyczących prawa podatkowego, na znaczeniu nabiera posiadanie stosownych procedur, których celem jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niewywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz powstania odpowiedzialności karno- skarbowej.
Powyższe jest szczególnie istotne w przypadku większych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, gdzie posiadanie stosownych procedur  (i następcze stosowanie się do nich) stanowić powinno standardową praktykę. Na istotność posiadania procedur podatkowych wpływ ma także niedookreślony obowiązek dochowania tzw. należytej staranności.
Mając na uwadze powyższe, zespół QAPITALIA oferuje:
opracowywanie procedur podatkowych dostosowanych do zapotrzebowania i przedmiotu działalności klienta,  w szczególności w przedmiocie:
należytej staranności na gruncie podatku VAT (jak weryfikacja kontrahenta, stosowanie właściwych: stawek podatkowych, kodów i oznaczeń w ramach JPK, posiadanie odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zastosowania stawek preferencyjnych);
należytej staranności na gruncie podatków dochodowych na potrzeby podatku u źródła (WHT);
należytej staranności w ramach podatku od nieruchomości (RET);
zasady fakturowania i obiegu dokumentów podatkowych w przedsiębiorstwie;
przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR);
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z regulacji AML;
przeciwdziałania niewywiązywaniu się obowiązków wynikających z prawa celnego.
opracowywanie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko powstania odpowiedzialności karno- skarbowej;
weryfikacja formalna procedur podatkowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie wraz z propozycją ewentualnych zmian;
opracowywanie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko powstania odpowiedzialności karno- skarbowej;

Nasze usługi