MDR
Przepisy dotyczące schematów podatkowych (ang. mandatory disclosure rules – MDR) są obecne w krajowym porządku prawnym od 2019 roku. Na ich mocy, na podatników nałożono liczne obowiązki w zakresie raportowania określonych zdarzeń prawnych i gospodarczych (nazywanych uzgodnieniami) Szefowi KAS. Ponadto, określone kategorie podmiotów obarczono dodatkowymi obowiązkami, między innymi w zakresie wdrożenia odpowiednich procedur.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, powstanie schematu podatkowego nie musi być powiązane z uzyskaniem korzyści podatkowej.
Oprócz bowiem zdarzeń faktycznie wpływających na poziom opodatkowania, raportowaniu mogą podlegać również określone procesy transformacyjne, czy też zawierane umowy.
Z uwagi na bardzo szeroki zakres zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy, przepisy dot. MDR w praktyce mogą dotyczyć znacznej liczby podatników, w szczególności w grupach kapitałowych.
Co istotne, niewywiązanie się z obowiązku związanego z przepisami dot. MDR wiąże się z wysokimi sankcjami karno-skarbowymi, aż do 30 milionów złotych.
Zespół QAPITALIA oferuje szerokie wsparcie związane ze stosowaniem przepisów dot. MDR:
Kompleksowe przeglądy podatkowe ukierunkowane na zidentyfikowanie schematów podatkowych w przedsiębiorstwie powstałych w danym okresie;
Stałą współpracę w zakresie identyfikacji MDR (w tym regularne spotkania z Klientem, reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z przepisami dot. schematów podatkowych, raportowanie MDR w imieniu Klienta);
Analizę konkretnych transakcji/zdarzeń pod kątem obowiązków związanych z przepisami dot. MDR;
Sporządzenie i wdrożenie zindywidualizowanych procedur mających na celu ułatwienie identyfikacji potencjalnych schematów podatkowych w przedsiębiorstwie;
Wsparcie w raportowaniu MDR (w tym przygotowanie projektów informacji MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4);
Przeprowadzenie szkoleń dla działów finansowo-księgowych w przedmiocie stosowania przepisów dot. MDR;

Nasze usługi